W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

XML

Treść

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO UDOSTĘPNIONYCH LUB PRZEKAZANYCH PRZEZ GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ TRZEBNICA – ERGO SP. Z O.O.

Tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021, poz. 1641, dalej „Ustawa”).

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Trzebnica – ERGO Sp. z o.o. w  Trzebnicy,
przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,
udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej (w formie wywieszenia lub wyłożenia w miejscach ogólnie dostępnych,  m.in. na tablicy ogłoszeń )


I. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych lub przekazanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica – ERGO Sp. z o.o.  w Trzebnicy:

informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Trzebnica – ERGO Sp. z o.o.
należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji,
jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania,
jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia,
należy poinformować, iż Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica – ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.


II. Tryb wnioskowy oraz informacja o prawie do sprzeciwu:

Tryb wnioskowy o ponowne wykorzystywanie ma zastosowanie w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich  warunków  lub opłat,
będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 

 Wnioski mogą być wnoszone:

w formie pisemnej na adres: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica – ERGO Sp. z o.o. ul. Milicka 23, 55-100 Trzebnica

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 Ustawy

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

Po rozpatrzeniu wniosku podmiot zobowiązany:

przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania,
informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku,
informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego),
składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,
odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów Ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

III. Opłaty:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica – ERGO Sp. z o.o. ma prawo nałożyć na wnioskodawcę opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów

Nakładając opłatę uwzględnia się:

koszt przygotowania informacji sektora publicznego (przygotowanie zamówienia, konsultacje, rozmowy telefoniczne, wymiana e-maili),
koszt przekazania informacji publicznej (koszt przesyłki),
inne koszty związane z nietypowymi wnioskami, zlecenia specjalne (koszt przygotowania i formatowania danych na żądanie).


IV. Środki prawne przysługujące wnioskodawcy: 

W zakresie nieuregulowanym Ustawą, do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o  warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego do spraw informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie  stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329) z tym, że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi.